Tháng 4 năm 2006

Đại hội Đảng 10 CSVN - dân oan bị bắt bỏ vào trại Đông Dâu huyện Đông Anh, Hà Nội

 

Công an mặc sắc phục và thường phục đàn áp dân oan.

Tất cả khuôn mặt đàn ông trong ảnh đều là công an, binh lính mật vụ.

Còn lại là dân oan Mai Xuân Thưởng đều là phụ nữ.