LỜI MINH ÐỊNH của NHÓM LINH MỤC NGUYỄN KIM ÐIỀN

 

Huế ngày 02-03-2007

      Kính thưa toàn thể ðồng bào Việt Nam trong và ngoài nýớc,

      Kính thưa các Chính phủ, Quốc hội các quốc gia dân chủ,

      Kính thưa các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế,

      Kính thưa các Cơ quan truyền thông khắp hoàn vũ.

      Kể từ ngày 17-02-2007 (mồng một Tết Ðinh Hợi tại Việt Nam), khi nhà cầm quyền Cộng sản VN mở cuộc bố ráp các nhà ðấu tranh dân chủ tại Huế, bất kể ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết dân tộc, chủ yếu là bắt bớ cướp bóc Linh mục Taðêo Nguyễn Vãn Lý cách thô bạo rồi ngang nhiên biến cõ sở tôn giáo (ðầu tiên là Nhà Chung Tổng Giáo Phận Huế, tiếp ðến là Nhà xứ Giáo họ Bến Củi) thành nhà tù giam giữ vị Linh mục, thì trên các phương tiện truyền thông ðại chúng trong nýớc (báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng internet...) vốn là công cụ của ðảng CSVN, thậm chí trong các cuộc học tập về chính trị cho quần chúng và học sinh sinh viên, nhà cầm quyền CSVN rêu rao rằng Linh mục Taðêô Nguyễn Vãn Lý ðang làm chính trị phản ðộng, cụ thể là “làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung chống Nhà nýớc CHXHCN Việt Nam”, nhất là “thành lập nên cái gọi là ðảng ‘Thãng tiến Việt Nam’..., chỉ ðạo soạn thảo Cương lĩnh, Ðiều lệ của ‘ðảng’ này....”, tiếp ðến “chỉ ðạo ðảng TTVN liên kết với cái gọi là ðảng ‘Vì dân’ của tổ chức phản ðộng ở nước ngoài thành ‘Liên ðảng Lạc Hồng’” (theo www.nhandan.com.vn/tinbai: “Chặn ðứng âm mưu của Nguyễn Vãn Lý và ðồng bọn chống phá Nhà nýớc Cộng hòa XHCN Việt Nam” 26-02-2007).

      Từ ðó, có dư luận rộng rãi cho rằng linh mục Nguyễn Vãn Lý ðang làm chính trị ðảng phái (thành lập, cầm ðầu, tham gia ðảng và liên ðảng), nghịch với vai trò của một giáo sĩ Công giáo.

      Ðứng trước sự tuyên truyền xuyên tạc ðầy ác ý này của nhà cầm quyền CSVN,  Chúng tôi cãn cứ :

      1-Lời kêu gọi cho quyền thành lập và hoạt ðộng ðảng phái tại Việt Nam nãm 2006” ngày 06-04-2006 của 4 linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Vãn Lý và Phan Vãn Lợi (và rất nhiều người khác), câu mở ðầu: “Cùng với bao người ðang quên mình ðấu tranh cho nền Dân chủ của Quê hương, chúng tôi, ðại diện hàng trăm nhà ðấu tranh Dân chủ cho Việt Nam ở quốc nội ký tên dưới ðây, ðồng thanh lên tiếng thay cho toàn thể người Việt trong và ngoài Nước rằng : Vận mệnh Tổ quốc ðã, ðang và sẽ lâm nguy do một tập ðoàn toàn trị là ðảng Cộng sản. Tiếng nói của chúng tôi vang lên ðây nhằm mục ðích cổ vũ các hoạt ðộng chính trị vì ích quốc lợi dân, bênh vực mọi Nhân quyền và Dân quyền mà một Ðất nýớc Dân chủ chân chính phải thực sự chủ trương và bảo vệ, trong ðó có Quyền Thành lập và Hoạt ðộng Ðảng phái....”

      2-Tuyên bố và ðòi hỏi dân chủ cho Việt Nam” ngày 24-10-2006 cũng của 4 linh mục Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Nguyễn Vãn Lý và Phan Vãn Lợi, câu mở ðầu : “Là những Linh mục Công giáo, chúng tôi không ðược phép cũng chẳng muốn làm chính trị, nghĩa là không thành lập hoặc tham gia một quân ðội ðể ðấu tranh vũ trang hay thành lập hoặc tham gia một ðảng phái ðể ðấu tranh nghị trường với bất cứ một tổ chức chính trị nào, nhằm ðiều hành hoặc cộng tác với bộ máy công quyền. Nhưng chúng tôi thấy cần phải có và phải nói lên một thái ðộ chính trị rõ ràng dứt khoát, do ðòi hỏi của Phẩm giá Con ngýời, Trách nhiệm Công dân và Thiên chức Linh mục, trước các ðại quốc nạn ðặc biệt nghiêm trọng ðến mức hầu như vô phương cứu chữa tại Việt Nam hôm nay...”

      Chúng tôi minh ðịnh :

      1- Linh mục Nguyễn Vãn Lý không hề làm chính trị ðảng phái, nghĩa là không ðứng tên thành lập và tham gia một ðảng hay liên ðảng nào, nghịch với sứ mạng của một linh mục và với luật Hội thánh Công giáo hiện hành.

      2- Linh mục Nguyễn Vãn Lý chỉ làm chính trị công dân, nghĩa là thực hiện các quyền công dân cõ bản, như ra báo ðộc lập, ðòi quyền tự do ứng cử và bầu cử cho nhân dân, hô hào và ủng hộ sự xuất hiện và hoạt ðộng của các ðảng phái chính trị bất bạo ðộng tại Việt Nam ðể hóa giải tình trạng chính trị ðộc ðảng vốn ðã dẫn tới nạn ðộc tài, chà ðạp các quyền tự do dân chủ (như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập ðảng, tự do bầu cử, nhất là tự do tôn giáo...) tại Việt Nam từ hõn nửa thế kỷ nay.

      Chúng tôi xin tất cả Quý vị cảnh giác trýớc trò vu cáo xuyên tạc của Cộng sản VN, ðể khỏi ðánh giá sai lạc chính nghĩa cuộc ðấu tranh ðòi dân chủ nhân quyền cách bất bạo ðộng của linh mục Nguyễn Vãn Lý nói riêng và của chúng tôi nói chung.

      Tuyên bố từ Huế, ngày 02 tháng 03 nãm 2007

      - Linh mục Têphanô Chân Tín

      - Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải

      - Linh mục Phêrô Phan Vãn Lợi