KHÁNG THƯ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

ỦY BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
THE COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN VIETNAM
Address: P.O BOX 648 BƯU ĐIỆN BỜ HỒ, HÀ NỘI, VIỆT NAM
Email: humanrightsvn@gmail.com
www.humanrightsvn.blogspot.com

 

Bắt đầu từ đêm ngày 16-2-2007(tức đêm ngày 29 Tết cổ truyền của Việt Nam), các lực lượng an ninh cộng sản đã mở chiến dịch nhằm trấn áp và chiếm đoạt tài sản của Ban đại diện đảng Thăng Tiến Việt Nam và lãnh đạo Khối 8406 tại thành phố Huế.

Ba thành viên của đảng Thăng Tiến tại thành phố Huế bị bắt giữ gồm: Nguyễn Phong bị bắt giữ đêm ngày 16-2-2007, Nguyễn Bình Thành bị bắt giữ ngày 17-2-2007, Hoàng Thị Anh Đào bị bắt ngày 19-2-2007. An ninh cộng sản đã chiếm đoạt 1 máy tính và nhiều tài liệu từ nhà riêng của anh Nguyễn Phong và cũng là trụ sở của đảng Thăng Tiến, họ cũng chiếm đoạt 1 máy tính và nhiều tài liệu từ nhà riêng của chị Hoàng Thị Anh Đào.

Cho tới cuối ngày 21-2-2007, gia đình và bạn bè của cả ba người nói trên không nhận được tin tức gì từ họ, và cơ quan an ninh cộng sản cũng không thông báo việc bắt giữ cả ba người nói trên đến thân nhân của họ và an ninh cộng sản cũng đã không tuân thủ qui định của Bộ luật Tố tụng hình sự trong việc khám xét và giam giữ người.

Ngày 18-2-2007, an ninh cộng sản đã tiến hành lục soát và chiếm đoạt sáu máy laptop và sáu máy điện thoại di động cùng nhiều tài liệu từ phòng làm việc của Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Sau đó an ninh cộng sản đã tiến hành thẩm vấn và quản thúc Linh Mục Nguyễn Văn Lý tại nơi ở của ông. Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã tuyên bố tuyệt thực vô thời hạn từ ngày 18-2-2007.

Qua các sự việc trên, chính quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Việt Nam năm 1992 tại các Điều 68 về quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, Điều 71 quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, Điều 73 quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Đồng thời chính quyền cộng sản còn vi phạm một số điều trong Bộ luật Tố tụng hình sự như: Điều 6, 7,8 và vi phạm Điều 145 khi không giao cho người bị thu giữ 1 biên bản tạm giữ đồ vật.

Chính quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm nghiệm trọng các Điều 9, 12, 17 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam gia nhập ngày 24-9-1982.


Ủy ban Nhân quyền Việt Nam quyết định:

1/ Lên án những hành động trấn áp, bắt giữ và chiếm đoạt tài sản của chính quyền cộng sản Việt Nam nhằm vào ban lãnh đạo của đảng Thăng Tiến Việt Nam và Khối 8406.

2/ Yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam chấm dứt ngay những hành động tương tự và trả tự do, trả lại tài sản đã chiếm đoạt một cách trái pháp luật cho anh Nguyễn Phong, chị Hoàng Thị Anh Đào, Linh Mục Nguyễn Văn Lý và anh Nguyễn Bình Thành.

3/ Kêu gọi chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, nhân dân khắp nơi trên thế giới và đồng bào Việt Nam ở hải ngoại hãy lên án mạnh mẽ chính quyền cộng sản Việt Nam khi họ tiến hành việc trấn áp, bắt giữ và chiếm đoạt tài sản của ban lãnh đạo đảng Thăng Tiến Việt Nam và Khối 8406.

Thay mặt Ủy ban Nhân quyền Việt Nam:
(đã ký)
Phạm Văn Trội, Bạch Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh.
--
Weblog: www.humanrightsvn.blogspot.com

 

ỦY BAN NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

THE COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS IN VIETNAM

Address: P.O BOX 648 BƯU ĐIỆN BỜ HỒ, HÀ NỘI, VIỆT NAM

Email: humanrightsvn@gmail.com

www.humanrightsvn.blogspot.com

Beginning on February 16, 2007 (which falls on the eve of the traditional Vietnamese lunar new year), communist security forces have opened a new campaign of repression and confiscation of property against the Vietnamese Progression Party and leaders of the 8406 bloc in Hue's city proper.

Three members of the Progression Party who reside in Hue have been arrested. They are: Nguyen Phong, who was detained on February 17, 2007, Hoang thi Anh Dao, detained February 19, 2007. Police security agents have taken a computer and many documents from the private residence of Mr. Nguyen Phong, which also serves as the office of The Progression Party, the security agents also confiscated a computer and private documents from the private residence of Miss Hoang thi Anh Dao.

Until the end of February 21, 2007, no one from the family and friends of the three above mentioned parties have heard anything about them or their whereabouts, neither have law enforcement people disclosed anything about their bookings to the loved ones nor have they complied with the Criminal Justice Code regarding searches and arrest warrants and procedures.

On February 18, 2007, communist authority again proceeded to search and take over six laptops and six mobile phones and many other documents from the office of Father Nguyen Van Ly. Afterwards, the communist authority carried on interrogation and detention against father Ly at his residence. Father Nguyen van Ly has announced on February 18, 2007 the start of his indefinite hunger strike.

By carrying out the above incidents, the communist authority has seriously violated the 1992 Vietnamese constitution. To wit: Article 68, regarding the freedom of movement and to reside wherever one chooses within the country, Article 71, regarding the inviolability of the citizen's person, Article 73, regarding the inviolability of the citizen's place of residence. At the same time, the government of Viet-Nam has also started a series of violations of the Criminal Code, such as Articles 6,7,8 and 145 when they are not giving to the people in question a copy of the report enumerating the items being booked into evidence.

The communist government has seriously violated articles 9, 12, 17 of the International Covenants regarding Civil and Political rights that they were signatory to on September 9, 1982.

The Committee Human Rights in Vietnam therefore decides

1)      To denounce the Vietnamese communist authority's tactics of repression, detention and confiscation targeting the leadership of the Progression Party and Bloc 8406.

2)      Request the Vietnamese communist authority to immediately cease and desist similar repressive measures and to release people held in detention, to return the property that they have taken illegally to Mr. Nguyen Phong and Miss Hoang thi Anh Dao, Father Nguyen van Ly and Mr. Nguyen Binh Thanh.

3)      To call on governments of the world, international human rights organizations, people of the world over and overseas Vietnamese to strongly condemn the communist government of Viet-Nam whenever they attempt to carry on persecution and the taking over of the property of the leaders of the Progression Party and Bloc 8406

On behalf of The Committee for Human Rights in Vietnam,

Signed,

Pham van Troi, Bach Ngoc Duong, Nguyen Phuong Anh