LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG

Trụ sở : 86 Lê Ngô Cát, Huế

Email : lien.dang.lac.hong@gmail.com

          

LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG

Bản Tuyên bố Thành lập & Cương Lĩnh

  1

Kính thưa : - Toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước,

                              - Quý Tổ chức, Đoàn thể  người Việt khắp nơi,

                              - Quý Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ,

                              - Quý Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới.

Từ khi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chấp nhận từ bỏ hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa và chuyển đổi sang cơ chế kinh tế thị trường, Xã hội Việt Nam đã có dấu hiệu phát triển kinh tế rõ rệt. Sự chuyển đổi này cho thấy Việt Nam có khả năng phát triển tốt đẹp trong xu hướng chung của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, sự đổi mới đơn thuần về kinh tế nhưng độc tài về chính trị đã kềm hãm bước tiến của Đất nước. Hậu quả cụ thể của chế độ độc đảng là tình trạng độc tài, tham nhũng trong bộ máy nhà nước; và phân hóa, khủng hoảng trong sinh hoạt xã hội.

Thực trạng này chứng minh rằng chế độ độc tài toàn trị với nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” không phải là một quốc sách thích hợp và tốt đẹp cho Đất nước. Do đó, hơn bao giờ hết, Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng toàn diện để hoá giải các vấn nạn của Đất nước, nhằm đem lại hoà bình, tự do, ấm no và tiến bộ thực sự cho Toàn Dân.

Trước nhu cầu to lớn và cấp bách đó, hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Thành Lập Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản” do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị ngày 12-9-2006, và tinh thần bản “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006” công bố vào ngày 8-4-2006 của Khối 8406, các Chính đảng sau đây đồng tâm khởi xướng thành lập Liên Đảng Lạc Hồng gồm :

1.      Đảng Thăng Tiến Việt Nam

2.       Đảng Vì Dân

Liên Đảng Lạc Hồng chân thành kêu gọi sự yểm trợ nhiệt tình của toàn thể Đồng bào trong và ngoài Nước trong mọi nỗ lực đấu tranh nhằm giải quyết các vấn đề nóng bỏng hiện thực của Quê Hương, Dân Tộc.

Liên Đảng Lạc Hồng chân thành kêu gọi sự tham gia, hậu thuẫn tích cực của các Tổ chức Chính trị trong tinh thần chia sẻ trách nhiệm chung; tạo điều kiện kết hợp thúc đẩy một cách cụ thể và nhanh chóng công cuộc đấu tranh dân chủ hoá Đất nước.

Liên Đảng Lạc Hồng nhiệt liệt kêu gọi các Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ, Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, đồng thanh hậu thuẫn nỗ lực đấu tranh ôn hoà của Liên Đảng Lạc Hồng, để Việt Nam sớm có điều kiện đóng góp một cách cụ thể vào tiến trình phát triển chung trong Cộng đồng thế giới.

Liên Đảng Lạc Hồng đồng thời kêu gọi sự ủng hộ mạnh mẽ của những người tiến bộ trong bộ máy Nhà nước, Công an và Quân đội Nhân dân trong tiến trình giải quyết các bế tắc của xã hội và xây dựng một nền dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Trước hồn thiêng sông núi, anh linh tiền nhân và toàn thể đồng bào, chúng tôi trân trọng tuyên bố thành lập Liên Đảng Lạc Hồng; đồng thời công bố Cương Lĩnh Chính Trị sau đây :

CƯƠNG  LĨNH

Tổ Quốc Việt Nam và nền văn hoá cao đẹp do Tổ Tiên Lạc Hồng đã nghìn năm gầy dựng và gìn giữ. Hôm nay chúng ta được kế thừa, phải có nhiệm vụ củng cố và phát triển ngang tầm với thời đại và truyền lại cho hậu thế.

Dân chủ, Tự do và Nhân quyền là những quyền hạn căn bản của con người được đề cao từ ngàn xưa và được hệ thống hoá rõ hơn từ thế kỷ thứ 18. Ngày nay những quyền này được bảo đảm hầu hết tại các Quốc gia trên thế giới. Ở đâu có Dân chủ, Tự do và Nhân quyền, ở đó con người được tôn trọng; xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật được phát triển. Vì con người càng được tôn trọng bao nhiêu thì động lực góp sức xây dựng xã hội, tinh thần trách nhiệm của con người trong xã hội đó càng cao bấy nhiêu.

Bước vào thiên niên kỷ mới, Dân chủ, Tự do và Nhân quyền lại càng trở thành nhu cầu sinh tồn và phát triển khẩn thiết của những người bị áp bức ở nhiều Nước khác nhau. Thực tế này chứng tỏ là địa lý phong thổ giữa các Quốc gia dù có phân biệt, ngôn ngữ phong tục giữa các Dân tộc dù có bất đồng, song nhu cầu về dân chủ vẫn luôn cấp thiết. Điều đó khẳng định rằng mọi chủ nghĩa mâu thuẫn với xu hướng thăng tiến chung của thế giới phải bị đào thải; và mọi chế độ đi ngược lại quyền sống của con người phải được chuyển thể thành thể chế dân chủ, hoặc bị giải thể. Tóm lại, Dân chủ, Tự do và Nhân quyền là ba nhu cầu thiết yếu của con người cần phải được xây dựng và củng cố.

Trước nhận thức đó, Liên Đảng Lạc Hồng ra đời để kết hợp sức mạnh đấu tranh của các Chính đảng đã đồng thuận về mục tiêu đấu tranh và chương trình hành động, nhằm thúc đẩy việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, hoàn thành công cuộc dân chủ hoá Đất nước, đặt nền tảng vững chắc cho tiến trình phát triển quốc gia Việt Nam..

I. NỀN TẢNG CHIẾN LƯỢC

1.            Dân Tộc Tự Quyết : Liên Đảng Lạc Hồng hiệp lực giải quyết các vấn đề của Đất nước trên căn bản tinh thần Dân tộc Tự quyết : Người Việt giải quyết các vấn đề của Nước Việt.

2.            Dân Tâm Hiền Hòa : Liên Đảng Lạc Hồng hoạt động trên nền tảng tinh thần đấu tranh bất bạo động; luôn lấy nguyện vọng của Nhân dân làm “kim chỉ hướng”.

3.            Dân Chủ Tự Do : Liên Đảng Lạc Hồng thực thi dân chủ tự do trên tinh thần tôn trọng tính đa nguyên của xã hội, và sự cạnh tranh lành mạnh của các chính đảng và các thành phần Dân tộc.

 

 

II. MỤC TIÊU SÁCH LƯỢC

1.      Xây dựng một Liên Minh Chính trị đối lập có thực lực đối trọng hữu hiệu với đảng CSVN. Liên Đảng Lạc Hồng quyết tâm thúc đẩy tiến trình đấu tranh chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị, góp phần phục hưng Dân tộc và phát triển một Quốc gia thực sự có đạo đức, dân chủ, tự do, hạnh phúc và văn minh.

2.      Thành lập Hội Đồng Lập Hiến, với sự tham gia đầy đủ đại biểu của các Tổ chức, Chính đảng dân chủ ở trong và ngoài Nước, soạn thảo bản Tân Hiến Pháp có khả năng đáp ứng được các yêu cầu dân chủ hoá, ổn định Xã hội và phát triển Quốc gia Việt Nam.

3.      Xúc tiến và phối hợp tổ chức một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do trên toàn quốc để bầu thành phần Lãnh đạo các cơ quan Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp, và Hệ thống Chính quyền Địa phương.

4.      Ứng cử để tham gia quản lý và lãnh đạo Đất nước trong giai đoạn mới.

III. LẬP TRƯỜNG ĐẤU TRANH

1.            Không tham gia, ủng hộ các cuộc bầu cử độc diễn do Đảng CSVN tổ chức.

2.            Không hợp tác hay ủng hộ các Tổ chức, Liên minh có chủ trương thoả hiệp với đảng CSVN để chia quyền lãnh đạo, hay tham chính khi đảng CSVN vẫn còn độc tài toàn trị.

3.            Không chấp nhận các chủ nghĩa, lý thuyết, hệ thống kinh tế đi ngược lại tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, hay Cương lĩnh của các Thành viên.

4.            Không nhượng bộ trước những sự can thiệp quốc tế có thể làm phương hại đến chủ quyền của Tổ quốc hay vi phạm Quyền Tự quyết của Dân tộc Việt Nam.

5.            Không sử dụng thủ đoạn với các Tổ chức bạn để tranh thắng chính trị một cách thấp hèn. Không chấp nhận mọi hình thức thủ đoạn hay mị dân, ở trong hay ngoài Liên Đảng Lạc Hồng.

IV. ĐƯỜNG LỐI HOẠT ĐỘNG

Liên Đảng Lạc Hồng đặt trọng tâm vào giai đoạn dân chủ hoá Đất nước, với các định hướng hoạt động như sau :

1.      Xây dựng một Liên minh chính trị đối lập có thực lực đối trọng hữu hiệu với đảng CSVN, nhằm tạo áp lực buộc đảng CS chấp nhận một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

2.      Xây dựng sự yểm trợ mọi mặt của Đồng bào quốc nội và hải ngoại, nhằm tăng cường sức mạnh đấu tranh cho Liên Đảng, cũng như cho cao trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam.

3.      Tạo điều kiện và môi trường hỗ trợ hoạt động đấu tranh cho các Thành viên .

4.      Xây dựng một hàng ngũ viên chức có thiện tâm, thiện chí và khả năng, góp phần lãnh đạo và điều hành Quốc gia trong các ngành, các cấp của Chính thể mới.

5.      Xây dựng sự hậu thuẫn của các Tổ chức Quốc tế, Quốc hội, Chính phủ, Hiệp hội, Cơ quan truyền thông trên toàn thế giới, tạo điều kiện cho Đất nước hội nhập và phát triển toàn diện.

6.      Xây dựng các điều kiện bảo đảm sự công bằng và tự do, chuẩn bị yếu tố thành công cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do với sự giám sát của Quốc tế.

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Liên Đảng Lạc Hồng nỗ lực thực hiện các hoạt động theo tiến trình như sau :

1.            Liên Đảng Lạc Hồng hoạt động công khai để khẳng định quyền tự do lập hội, tự do ngôn luận, và quyền tự do sinh hoạt chính trị.

2.            Đấu tranh quyết liệt để áp lực đảng CSVN phải chấp nhận đối thoại một cách công khai và bình đẳng với các tổ chức đối lập, nhằm thảo luận việc thành hình một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam.

3.            Đấu tranh trả tự do cho tù nhân chính trị, và hủy bỏ các Bộ Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư có nội dung phản nhân quyền.

4.            Vận động thành lập Hội Đồng Lập Hiến để soạn thảo bản Tân Hiến Pháp Lâm Thời, làm nền tảng pháp lý cho cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do và việc thành lập Chính phủ Dân Chủ đa đảng.

5.            Vận động các Chính đảng, các Tổ chức trong và ngoài Liên Đảng cùng chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử vào cuộc Tổng Tuyển cử Quốc gia.

6.            Tiến hành Tổng Tuyển Cử trên toàn quốc, để bầu thành phần Lãnh đạo các cơ quan Lập pháp, Tư pháp, Hành pháp, và Hệ thống Chính quyền Địa phương.

7.            Tổ chức Đại hội Liên Đảng để quyết định chuyển nhiệm hoạt động hay giải tán.

Nước Việt phải có dân chủ, công lý và nhân quyền !

Người Việt phải có tự do, công bằng và nhân phẩm !

Với ý thức đó, Liên Đảng Lạc Hồng quyết tâm hoàn thành sứ mạng đã minh định

trong Lời Tuyên bố Thành lập và bản Cương Lĩnh này.

Việt Nam, ngày  20  tháng  01  năm 2007

Đại diện Đảng Thăng Tiến Việt Nam tại Việt Nam                Đại diện Đảng Vì Dân tại Việt Nam

                                                                

         Nguyễn Phong                                                                                        Hồng Trung

    Trưởng Ban Thành Lập                                                              Đại diện Đảng Vì Dân tại Việt Nam


LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG

Điều Lệ Sinh Hoạt

  1

CHƯƠNG I : Danh Xưng, Huy Hiệu & Liên Đảng Kỳ

Điều 1 :    Danh Xưng : “Liên Đảng Lạc Hồng” (LĐLH); tiếng Anh : “Lac Hong Coalition” (LHC). Ngoài ý nghĩa Dân tộc tính, danh xưng Lạc Hồng còn có nghĩa là niềm an vui lớn lao, no ấm sung túc, phát triển, thăng hoa như cầu vồng đủ sắc sau cơn mưa.

Điều 2 :    Huy Hiệu : Hình bản đồ Việt Nam màu xanh lá cây nằm giữa hình tròn. Hình tròn màu cam nằm trên nền hình vuông màu xanh da trời. Đường kính hình tròn bằng 2/3 cạnh hình vuông, vị trí ở giữa khung hình vuông. Phía dưới hình tròn có hàng chữ “LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG” (màu trắng, viết hoa) được trình bày uốn theo hình cong của vòng tròn.

Bản đồ tượng trưng cho đất nước Việt Nam. Hình tròn màu cam tượng trưng cho Nghĩa Đồng Bào, hình vuông màu xanh tượng trưng cho tinh thần hoà bình, nhân ái.

Điều 3 :    Liên Đảng Kỳ :  Cùng màu sắc và ý nghĩa như Huy Hiệu, với bề ngang của nền màu xanh bằng 3/2 chiều cao; và không có chữ “LIÊN ĐẢNG LẠC HỒNG” trên nền màu xanh.

CHƯƠNG II : Mục tiêu & Nhiệm vụ

Điều 4 :    LĐLH là một Liên minh các Chính đảng hoặc các Tổ chức có Cương Lĩnh như một Chính đảng, cùng chung mục tiêu xây dựng một Nước Việt Nam thực sự có đạo đức, dân chủ, tự do, công bằng và tôn trọng đầy đủ các Nhân quyền Cơ bản dựa trên Tuyên ngôn Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, Tuyên ngôn Phụ đính của Liên Hiệp Quốc năm 1998 và các Công ước Quốc Tế về Các Quyền Dân sự và Chính Trị và về Các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá của Liên Hiệp Quốc năm 1966.

Điều 5 :    LĐLH nỗ lực xây dựng và phát triển một lực lượng đối lập vững mạnh, áp lực Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chấp nhận giải pháp chính trị thích hợp, nhằm giải quyết những bế tắc của Việt Nam, hoàn thành công cuộc dân chủ hoá Đất nước, và đặt nền tảng vững chắc cho Tổ quốc thăng tiến.

CHƯƠNG III : Các Thành Viên Liên Đảng

Điều 6 :    Thành viên LĐLH là một Chính đảng, hoặc một Tổ chức chính trị có cương lĩnh và sinh hoạt như một Chính đảng.

Điều 7 :    Thành viên Sáng lập LĐLH là Chính đảng, hoặc Tổ chức chính trị tham gia soạn thảo Cương Lĩnh và Điều Lệ của LĐLH, có Đại diện trong Ban Tham mưu và Ban Điều hành ở Việt Nam khi công bố thành lập LĐLH.

Điều 8 :    Ban Tham mưu LĐLH gồm một số Uỷ viên được chọn trong ngày thành lập, không thông qua bầu cử.

Điều 9 :    Ban Điều hành LĐLH gồm các Uỷ viên đại diện các Thành viên Sáng lập, hoạt động theo sự điều hướng (chỉ đạo đường lối) của Ban Tham mưu. (Tham chiếu Điều 16 & 17, Chương IV).

Điều 10 :       Ban Điều hành LĐLH tham khảo ý kiến của Ban Tham mưu và quyết định sự gia nhập LĐLH của các Tổ chức thành viên mới, tuỳ theo hoàn cảnh thực tế của mỗi trường hợp.

Điều 11 : Các Thành viên mới có trách nhiệm và quyền hạn như các Thành viên Sáng lập, và được xem xét để tiến cử Đại diện vào Ban Tham mưu và Ban Điều hành LĐLH sau 6 tháng sinh hoạt chung.

Điều 12 :       Quyết định kết nạp Thành viên mới phải được sự đồng ý của toàn thể các Thành viên LĐLH, và cuối cùng được Ban Tham mưu LĐLH đồng thuận.

Điều 13 : Các Thành viên LĐLH sinh hoạt độc lập theo chủ trương, đường lối và hoạt động riêng của Tổ chức mình, miễn là không mâu thuẫn với Cương Lĩnh và Điều Lệ của LĐLH.

Điều 14 :       Khi một Thành viên LĐLH nào muốn ra khỏi LĐLH thì có thể thông báo bằng văn thư hoặc email chính thức với Ban Điều hành và Ban Tham mưu, tối thiểu một tháng trước thời điểm dự trù ngưng sinh hoạt. Trong trường hợp đặc biệt, quyết định ngưng sinh hoạt của một Thành viên có thể được thông báo khẩn cấp với Ban Tham mưu Trung Ương. Uỷ viên Ban Tham Mưu và Ban Điều Hành đại diện Thành viên xin ra khỏi LĐLH thì cũng được giải nhiệm cùng lúc với Thành viên ấy. Sự ngưng sinh hoạt của một Thành viên sẽ được thông báo công khai.

Điều 15 :       Một Thành viên có thể bị khai trừ bởi sự biểu quyết ít nhất của 2/3 Thành viên LĐLH, và được quyết định cuối cùng bởi Ban Tham mưu. Uỷ viên Ban Tham Mưu và Ban Điều Hành đại diện Thành viên bị khai trừ ra khỏi LĐLH thì cũng bị giải nhiệm cùng lúc với Thành viên ấy. Sự khai trừ một Thành viên sẽ được thông báo công khai.

CHƯƠNG IV : Cơ Cấu & Sinh Hoạt

Điều 16 : LĐLH được Ban Tham mưu điều hướng thông qua Ban Điều Hành (Tham chiếu điều 9, chương III)

Điều 17 :  Ban Điều Hành LĐLH gồm các Đại biểu của các Thành viên được Ban Tham mưu tiến cử, và được bầu theo nhiệm kỳ hai năm. Trưởng Ban Điều Hành được bầu chọn luân phiên theo nhiệm kỳ hai năm giữa các Đại biểu Thành viên, và có thể tái đắc cử tối đa là hai nhiệm kỳ. Khi Trưởng Ban Điều hành vắng mặt, Phó Ban Điều Hành có quyền thay mặt để giải quyết công việc của LĐLH trong khuôn khổ quyền hạn được quy định.

Điều 18 : Sự điều hành của LĐLH dựa trên tinh thần đồng thuận của đa số, và được thực hiện theo nguyên tắc phân nhiệm định kỳ. Mọi quyết định quan trọng phải có sự đồng thuận của 2/3 Uỷ viên trong Ban Điều hành và Ban Tham mưu.

Điều 19 : Vai trò Phát ngôn nhân của LĐLH là nhiệm vụ của Trưởng Ban Điều Hành, hoặc người được sự uỷ nhiệm chính thức của Ban Điều Hành.

CHƯƠNG V : Điều Hướng & Điều Hành

Điều 20 :       Điều hướng là phối hợp chỉ đạo đường lối của Ban Tham mưu LĐLH. Ban Tham mưu có trách nhiệm nghiên cứu, đề ra chương trình hoạt động cho Ban Điều Hành. Mọi quyết định quan trọng của Ban Tham mưu phải có sự đồng ý của toàn thể Ủy viên.

Điều 21 :  Điều hành là phối hợp sinh hoạt và chương trình hành động của LĐLH. Ban Điều Hành có trách nhiệm thực thi chủ trương, đường lối của LĐLH, kể cả đối nội và đối ngoại. Sự điều hành LĐLH phải độc lập với việc điều hành nội bộ của các Thành viên.

Điều 22 : Các Thành viên có trách nhiệm giải thích về chủ trương, đường lối và hoạt động của LĐLH với nội bộ Tổ chức của Thành viên ấy.

CHƯƠNG VI : Nguyên Tắc Tài Chánh

Điều 23 :       Ngân quỹ LĐLH được thiết lập và quản lý bởi các quyết định của Ban Tham mưu. Ban Điều Hành sử dụng ngân khoản theo điều hướng của Ban Tham mưu.

Điều 24 :       Ban Điều Hành có trách nhiệm quản lý, sử dụng và báo cáo tài chánh với Ban Tham mưu.

CHƯƠNG VII : Hiệu Lực & Tu Chính

Điều 25 :       Các Thành viên LĐLH có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Cương Lĩnh và Điều Lệ của LĐLH.

Điều 26 : Bản Điều Lệ này có thể được các Thành viên đóng góp, bổ sung và được tu chính bởi quyết định của Ban Tham mưu LĐLH.

Điều 27 :       Bản Điều Lệ này có 7 chương, 27 điều (kể cả điều này) được Ban Sáng Lập thông qua và có hiệu lực kể từ ngày công bố.

 

Việt Nam, ngày  20  tháng  01  năm 2007

Đại diện Đảng Thăng Tiến Việt Nam tại Việt Nam                Đại diện Đảng Vì Dân tại Việt Nam

                                                        

                           Nguyễn Phong                                                                        Hồng Trung

                    Trưởng Ban Thành Lập                                                Đại diện Đảng Vì Dân tại Việt Nam

 

Thư Giới thiệu Liên Đảng Lạc Hồng

Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý

Ngày 20-01-2007 Đại diện của 2 Đảng Thăng Tiến và Vì Dân đã ký Cương Lĩnh & Điều Lệ để thành lập Liên Đảng Lạc Hồng, đồng thời dự định chính thức công bố đúng vào lúc Giao Thừa ngày Mồng Một Tết Nguyên Đán Đinh Hợi (17-02-2007).

Cương Lĩnh Lạc Hồng ghi rằng Lạc Hồng được thành lập là do hưởng ứng “Lời Kêu Gọi Thành Lập Liên Minh Các Đảng Dân Chủ Phi Cộng Sản” do Đảng Thăng Tiến Việt Nam đề nghị ngày 12-9-2006, và dựa trên tinh thần “Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006” do Khối 8406 công bố ngày 8-4-2006.

Lạc Hồng ra đời để “thúc đẩy tiến trình đấu tranh chấm dứt tình trạng độc tài toàn trị, góp phần phục hưng Dân tộc và phát triển một Quốc gia thực sự có đạo đức, dân chủ, tự do, hạnh phúc và văn minh” (Trích Cương Lĩnh Lạc Hồng), nghĩa là muốn hình thành một Tổ chức quy tụ được mọi giới Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước, trực tiếp cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam, giành quyền lãnh đạo và quản trị Đất nước.

Tổ quốc Việt Nam đang rất cần những Chính đảng mạnh. Một số Chính đảng lừng danh bao năm lại đang gặp đôi phần khủng hoảng, hoặc đã giảm sức sống sau thời gian dài mệt mỏi. Nay nghiên cứu kỹ Cương Lĩnh & Điều Lệ của Lạc Hồng, có lẽ mỗi người chúng ta đều bừng lên niềm hi vọng thật mới và tràn đầy sức sống cho tương lai Dân tộc Việt Nam : một Cương Lĩnh rõ ràng và trong sáng, ôn hòa và dứt khoát, bao dung và quyết liệt, khiêm nhu và tự tin, thực tiễn và văn hóa, đạo đức và văn minh, gần gũi với Đồng bào bình dân nhưng được hậu thuẫn vững vàng, tuy non trẻ nhưng đã tích lũy dày dạn kinh nghiệm của bao lớp cha anh, đầy tính truyền thống nhưng hòa quyện sức sống hiện đại.

Danh xưng Lạc Hồng gợi lên nơi chúng ta bao cảm tình sâu lắng : vừa nhẹ nhàng như thơ nhưng nặng hồn sông núi, vừa ẩn tàng khí phách hùng dũng hiên ngang nhưng hàm chứa tương lai xán lạn huy hoàng. Đúng là của trống đồng Ngọc Lũ Đông Sơn, của con cháu Hồng Lạc Rồng Tiên. Nhưng cũng là niềm hoan vui tròn đầy như cầu vồng 7 sắc nền tảng đỏ-cam-vàng-xanh-lam-chàm-tím chuyển động hợp thành màu trắng sức sống khiết tinh, sau đêm dài mưa bão giá rét tăm tối của Dân tộc bị bóng ma Mác-Lê-Mao-Hồ đè bẹp.

Xin rất vui mừng và chân thành giới thiệu Liên đảng Lạc Hồng trẻ trung này với mọi giới Đồng bào Việt Nam quốc nội hải ngoại, với Cộng đồng Quốc tế, luôn thao thức cho một Việt Nam đạo đức, văn minh và thịnh vượng.

Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế, ngày 17 tháng 2 năm 2007

Tù nhân lương tâm Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý