Khiếu nại dân oan

(1)   Biên bản họp nhân dân

(2)   Đơn khiếu nại, tố cáo

(3)   Đơn gởi lãnh đạo TP HàNội

(4)   Dư luận báo chí